Happy Birthday September Birthdays!!
Areial G. – September 1
Muriel H. – September 1
Cristina K. – September 2
Lache S. – September 2
Laura D. – September 2
Alexis H. – September 4
Mariah S. – September 4
Candice C. – September 6
Bonita K. – September 7
Shamika M. – September 7
Ashley B. – September 8
Heather V. – September 9
Unique C. – September 12
Janet B. – September 14
Shanquinita J. – September 14
Delisa R. – September 14
Clarissa G. – September 15
Joseph B. – September 15
Kaitlin W. – September 15
Marita J. – September 17
Vicky L-T. – September 17
Marissa H. – September 18
Brandice B. – September 21
Kendra S. – September 21
Ja’Quel B. – September 22
Jeraldine W. – September 22
Makeba H. – September 22
Angeline R. – September 24
John D. – September 26
Brittany C. – September 29